ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ

Η αίτηση - δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις υποβάλλεται ηλεκτρονικά στα Λύκεια.

Το έντυπο αναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του υπουργείου www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, από όπου μπορεί να τυπωθεί.

Ο υποψήφιος επιλέγει και συμπληρώνει χειρόγραφα την ανάλογη Αίτηση - Δήλωση και στη συνέχεια την υποβάλλει στο Λύκειο για ηλεκτρονική καταχώρηση ο ίδιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στο Λύκειο που φοιτά ή στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο, αν πρόκειται για απόφοιτο.

Μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα εκτυπώνονται δύο αντίγραφα. Ο υποψήφιος ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, υπογράφει και στα δύο αντίγραφα και παραλαμβάνει ένα, το οποίο και φυλάσσει μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο Λύκειο κατάθεσης.

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης - Δήλωσης αρχίζει την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου και λήγει την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου του 2015. Τονίζεται ότι για κανένα λόγο δεν γίνεται δεκτή Αίτηση - Δήλωση εκπρόθεσμη ούτε διόρθωση αυτής που υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας.