ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα θέλαμε να ευχηθούμε στους μαθητές μας και στις οικογένειες τους καλή και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία και πρόοδο.

Προσβλέποντας στην άριστη συνεργασία με τους γονείς/ κηδεμόνες, απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας και την πρόοδο των μαθητών μας, παρακαλούνται οι κηδεμόνες να ενημερώσουν για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, μαθησιακής δυσκολίας ή οτιδήποτε άλλο αφορά στο παιδί σας που θα βοηθούσε στο έργο μας, προσκομίζοντας εάν υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι μαθητές της Α΄Λυκείου θα πρέπει να προσκομίσουν τα δελτία υγείας που τους έχουν ζητηθεί. Επίσης οι μαθητές της Γ΄Λυκείου προκειμένου να πάρουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις θα πρέπει να φέρουν φωτοτυπία της ταυτότητας τους και 3 έγχρωμες φωτογραφίες έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Σημαντικά είναι και τα παρακάτω:

Χαρακτηρισμός Φοίτησης

Δικαιολόγηση απουσιών

Ώρες μαθημάτων και διαλείμματα

Κώδικας συμπεριφοράς

Ώρες υποδοχής γονέων και κηδεμόνων

Εργασία στο σπίτι

Συμβούλια μαθητών

Σχολικές επισκέψεις και εκδρομές

 

Όσον αφορά στην φοίτηση των μαθητών, τις απουσίες και την δικαιολόγηση των απουσιών, πρέπει να γνωρίζετε ότι η νομοθεσία ορίζει τα εξής:

Χαρακτηρισμός φοίτησης ?Απουσίες- Δικαιολόγηση απουσιών (άρθ. 35 Π.Δ. 60/2006 ΦΕΚ Α΄65)

1. Η φοίτηση όλων των μαθητών των Ενιαίων Λυκείων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών.

2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:

(α) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν ξεπερνά τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.

(β) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, «σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 485/83 (ΦΕΚ184 Α΄)».

Κατ` εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.

(γ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ του άρθρου 1 του Π.Δ. 294/1980.

3. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

[ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ]

Δικαιολόγηση απουσιών (Π.Δ. 485/83, Π.Δ. 60/06, Π.Δ. 50/08)

Τα δικαιολογητικά των απουσιών των μαθητών προσκομίζονται στο σχολείο μόνο από το γονέα-κηδεμόνα του μαθητή μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την ημέρα επιστροφής του μαθητή στο σχολείο, και καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο του σχολείου. Ο κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για απουσίες του μαθητή μίας ή δύο ημερών, λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων. Οι ημέρες αυτές των απουσιών που δικαιολογεί ο κηδεμόνας δεν μπορεί να είναι, αθροιστικά για όλο το έτος, περισσότερες των δέκα (10).

Σε καμία περίπτωση δε δικαιολογούνται απουσίες των μαθητών που πραγματοποιήθηκαν χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου σε ώρες του προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχόμενες. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο μέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιοδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και την διάρκεια της ασθένειας.

Τα δικαιολογητικά των απουσιών που υποβάλλονται δε δεσμεύουν το Σύλλογο των Διδασκόντων, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας των μαθητών.

Όταν μαθητής συμπληρώνει εικοσιτέσσερις (24) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες , το σχολείο ενημερώνει τον κηδεμόνα του μαθητή με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1η έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε και από 15 έως 20 Μαΐου για το 15/μερο του ίδιου μήνα.

 [ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 

Η πόρτα του σχολείου ανοίγει το πρωί στις 07:30. Το κουδούνι χτυπάει στις 08:15. Όσοι και όσες προσέρχονται μετά την ώρα αυτή θα παίρνουν απουσία και θα ενημερώνονται οι γονείς τους. Δεν θα επιτρέπεται η αποχώρηση από τον χώρο του σχολείου χωρίς την άδεια του κηδεμόνα.

 

Τα μαθήματα του πρωινού προγράμματος τελειώνουν στις 14:10. Οι ώρες λειτουργίας του σχολείου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

 

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

1

08:15-09:00

09:00-09:05

2

09:05-09:50

09:50-10:00

3

10:00-10:45

10:45-10:55

4

10:55-11:40

11:40-11:50

5

11:50-12:35

12:35-12:40

6

12:40-13:25

13:25-13:30

7

13:30-14:10

 

 

 

 

 

 

 

 [ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ]

 

 

 

 

 

 

Κώδικας συμπεριφοράς

Ο κώδικας θέλει να προστατεύσει τα δικαιώματα των μαθητών και των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία και μάθηση και να εξασφαλίσει ένα ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον, γι? αυτό οι :

Καθηγητές

1. Φέρονται σε όλα τα παιδιά με σεβασμό και δικαιοσύνη

2. Ακούν προσεκτικά και παίρνουν υπόψη τους τις γνώμες και τις παρατηρήσεις των μαθητών

3. Φροντίζουν με μεγάλη σοβαρότητα και ευθύνη την ασφάλεια των μαθητών

4. Δημιουργούν καλή σχέση με τους γονείς, ώστε τα παιδιά να αντιλαμβάνονται ότι οι σημαντικοί ενήλικες της ζωής τους έχουν κοινή πολιτική

 

Μαθητές

1. Σέβονται και μιλούν με ευγένεια σε όλους όσους βρίσκονται στο χώρο του σχολείου

2. Αποφεύγουν συμπεριφορές που μπορεί να κάνουν κακό στην ασφάλειά τους και στην ασφάλεια των άλλων

3. Περπατούν προσεκτικά σε όλο το κτίριο και ιδιαίτερα στις σκάλες

4. Είναι προσεκτικοί στο μάθημα και δεν ενοχλούν τους συμμαθητές τους και τον/την καθηγητή/τριά τους

5. Έρχονται στο σχολείο προετοιμασμένοι για τα μαθήματα της ημέρας έχοντας όλα τα βιβλία και τα τετράδιά τους

6.Όλοι οι μαθητές έρχονται έγκαιρα στο σχολείο και παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση. Μαθητές αλλόθρησκοι ? ετερόδοξοι έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή. Παράλληλα όμως έχουν υποχρέωση να σέβονται το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής των υπολοίπων.

7. Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρό το χώρο του σχολείου. Ρίχνουν τα απορρίμματα στους ειδικούς κάδους. Δεν τρώνε ποτέ μέσα στην τάξη. Δε γράφουν πάνω στα θρανία και δεν λερώνουν τους τοίχους. Ιδιαιτέρως αποφεύγουν να προκαλούν φθορές και σε περίπτωση πρόκλησής τους υποχρεούνται να τις αποκαταστήσουν.

8. Το Σχολείο έχει υποχρέωση να προστατεύει την υγεία των μαθητών δημιουργώντας ανάλογες υποδομές, εποπτεύοντας την υγιεινή των χώρων και καταπολεμώντας βλαπτικές συνήθειες, όπως αυτή του καπνίσματος και της έκθεσης τους στην ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων. Μέσα σ? αυτά τα πλαίσια αγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων όπως και οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής εγγραφής εικόνων ή βίντεο, εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας υπ. αριθ?. 132328/_2/07-12-2006 και σχετικό έγγραφο Αρ.Πρωτ. 100553/Γ2/04-09-2012

[ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ]

 

 

Συναντήσεις γονέων και εκπαιδευτικών

Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν ορίσει συγκεκριμένες ώρες κάθε εβδομάδα που μπορείτε να τους επισκέπτεστε για να ενημερωθείτε για την πρόοδο του παιδιού σας.

 

 

Συναντήσεις γονέων και διευθύντριας

Κάθε γονιός ή κηδεμόνας που επιθυμεί να συναντηθεί με τη Διευθυντή του σχολείου είναι ευπρόσδεκτος. Καλό είναι να υπάρχει προηγουμένως τηλεφωνική επικοινωνία για ορισμό ραντεβού. 

 [ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ]

 

 

 

 

 

 

Εργασία στο σπίτι

Οι καθηγητές δίνουν στα παιδιά εργασία για το σπίτι η οποία είναι σχετική με την δουλειά που έχει γίνει στην τάξη τους.

Η ποσότητα της εργασίας είναι ανάλογη με την ηλικία και την τάξη των παιδιών.

Είναι σημαντικό για την σχολική πρόοδο των παιδιών να ασχολούνται καθημερινά με τις εργασίες που τους δίνονται για το σπίτι.

 [ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ]

 

Συμβούλια μαθητών

Οι μαθητές κάθε τάξης εκπροσωπούνται από το 5μελές συμβούλιο της τάξης, το οποίο οι ίδιοι εκλέγουν κάθε χρόνο, καθώς επίσης και από το 15μελές, που εκπροσωπεί όλους τους μαθητές του σχολείου.

Έχουν το δικαίωμα να συνεδριάζουν ανα τμήμα μια φορά το μήνα και να προωθούν τα αιτήματά τους συλλογικά, όπως και να διατυπώνουν τα παράπονά τους στο Σύλλογο των Διδασκόντων και τη Διευθύντρια.

Τα 5μελή ή το 15μελές παρίστανται στις συνεδριάσεις των Διδασκόντων που αφορούν πειθαρχικά παραπτώματα.

 [ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ]

 
 

Σχολικές επισκέψεις και εκδρομές

Κάθε σχολικό έτος οργανώνουμε μέχρι και πέντε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς τόπους, θέατρα ή άλλα μέρη εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος Αυτές οι επισκέψεις διαρκούν ολόκληρο το ημερήσιο πρόγραμμα.

Μπορεί να υπάρχει κάποιο κόμιστρο το οποίο καλύπτει την μετακίνηση και την είσοδο στον τόπο επίσκεψης.

Μπορούμε επίσης στα πλαίσια Πολιτιστικών Προγραμμάτων, Προγραμμάτων Καινοτόμων Δράσεων και των Ερευνητικών Εργασιών ( που εισάγονται για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2012-2013), να οργανώνουμε εκδρομές πολυήμερες στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

Η συμμετοχή των παιδιών σε κάθε περίπτωση γίνεται δεκτή μόνο εάν οι γονείς έχουν υπογράψει την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης.

[ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ]